Λογιστικά – Φορολογικά Επαγγελματιών - Επιχειρήσεων

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση - μηχανοργάνωση και αναδιοργάνωση λογιστηρίων εταιρειών κάθε μορφής
  • ’Υπεύθυνη τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (β΄ και γ΄ κατηγορίας)  
  • Επίβλεψη και Έλεγχος λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας
  • Μηνιαία - Τριμηνιαία - Εξαμηνιαία κλπ ενημέρωση (μέσω αναφορών - report) για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ)
  • Σύνταξη δηλώσεων  Νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α.Π., Ε9 
  • Ιδρύσεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Μεταβιβάσεις - Εξαγορές Εταιριών