Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

  • Έκδοση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίαςκαταστημάτων εργαστηρίων Βιοτεχνιών βιομηχανιών.
  • Έκδοση αδειων λειτουργιας γυμναστηρίων αθλητικών σχολών αθλητικών σωματείων 
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Μελέτη- Επίβλεψη-Κατασκευή Οικοδομικών Έργων
  • Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών 
  • Τακτοποιήση-Νομιποιήση Αυθαιρέτων 
  • Αλλαγή Χρήσης
  • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
  • Εκτιμήσεις Ακινήτων