Δωρεές – Κληρονομιές – Γονικές Παροχές

  • Τακτοποίηση Δηλώσεων Κεφαλαίου (Κληρονομικά-αποδοχές-μεταβιβάσεις)
  • Σύνταξη δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου